เลิศบรรณพงษ์ ต. (2017). น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม. Siriraj Medical Bulletin, 1(2), 81–90. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82108