ถิฐาพันธ์ ว. (2017). ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite). Siriraj Medical Bulletin, 1(2), 105–106. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82118