ธรรมลิขิตกุล ว. (2017). โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา. Siriraj Medical Bulletin, 1(3), 152–158. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129