ถิฐาพันธ์ ว. (2017). ที่มาศัพท์แพทย์: เสียงสะท้อน (Echo). Siriraj Medical Bulletin, 1(3), 159–160. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82131