ฟองศิริไพบูลย์ ว. (2017). ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน. Siriraj Medical Bulletin, 1(3), 171–182. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136