พวงวรินทร์ น. (2017). ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ. Siriraj Medical Bulletin, 1(3), 191–192. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82138