ธรรมอักษร ภ. (2017). การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน. Siriraj Medical Bulletin, 10(1), 34–41. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87530