ดังก้อง แ. (2017). การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม. Siriraj Medical Bulletin, 10(2), 115–121. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678