นาคช่วย ป.; อินประสงค์ ล.; ตันตระกูล ว.; ทองใบ ป.; จันต๊ะนุ พ. MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 186–190, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106238. Acesso em: 28 feb. 2024.