วัฒนายิ่งเจริญชัย ร. วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 204–212, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250. Acesso em: 27 feb. 2024.