เรืองวิญญูเวช อ. นวัตกรรม Skin Port Protector. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 46–50, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704. Acesso em: 24 feb. 2024.