ตั้งสุขเกษมสันติ์ พ.; บริสุทธ์ จ.; ไวศยะ ส.; นิตยะ ป.; เอี่ยมลำน้ำ ก.; ลิ้มประยูร ก. ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 103–109, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150663. Acesso em: 22 feb. 2024.