วังแสง ช. การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 208–215, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857. Acesso em: 5 mar. 2024.