ประชากิจ ศ.; รามณรงค์ พ.; ชื่นสกุล น.; วรรณภูมิ แ.; นราจีนรณ ข.; ล้ำเลิศกิจ ณ.; คำแก้ว น.; หาญผดุงกิจ ก.; อัครเสรีนนท์ ป.; เลาหพันธ์ ท. การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 155–161, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256. Acesso em: 28 feb. 2024.