นักไร่ น.; ลีวานันท์ ป.; แสงศรี ว. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 168–174, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397. Acesso em: 22 feb. 2024.