พนาดำรง เ. การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story telling). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 194–196, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452. Acesso em: 23 feb. 2024.