กิจเลิศผล อ.; กิรติวงศ์วรรณ ร.; กาญจนาเพ็ญกุล ด.; หอมเทียน จ.; นุชสา พ.; ลิบุตรดี ธ.; ฬียาพรรณ จ. โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 72–78, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218. Acesso em: 29 feb. 2024.