หนูเสน พ.; แรงครุฑ ส.; ทองสุขใส ส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 87–94, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204225. Acesso em: 29 feb. 2024.