นาคบุญนำ ร.; ผึ่งผาย ก.; กังธีรวัฒน์ ว. การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 116–121, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235. Acesso em: 5 mar. 2024.