สุวรรณไตรย์ พ.; หงษ์เหลี่ยม น. แรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 153–160, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228405. Acesso em: 28 feb. 2024.