สกุลกันบัณฑิต ก.; โชคไพศาล ว.; โตเจริญโชค ธ.; พรวิลาวัณย์ ส. การดูแลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการใส่ Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ในระยะผ่าตัด. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 188–195, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228444. Acesso em: 24 feb. 2024.