ธิคม ณ.; ชัยวัฒน์ อ.; จิตตวัฒนรัตน์ ก. ภาวะสับสนเฉียบพลันใน ผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 196–201, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/228451. Acesso em: 29 feb. 2024.