โสธนะเสถียร ส. . .; ศรีประภาภรณ์ ว. . . . การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 31–39, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938. Acesso em: 5 mar. 2024.