สุขพิชนันท์ ส. . เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 114–115, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946. Acesso em: 29 feb. 2024.