สุศิวะ จ. .; รัชตเมธาวิน ศ. . .; ลำใย โ. .; บุญประเสริฐ ส. . .; เตชะวรพัฒนา ส. .; คำก้อน ส. . ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 3, n. 3, p. 121–128, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239949. Acesso em: 3 mar. 2024.