นวลมิ่ง ป.; ตันสกุล ส.; ซื่ออุดมทรัพย์ จ.; ศรีนวลไชย ว. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 13, n. 1, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039. Acesso em: 5 mar. 2024.