ยวนใจ อ.; กลิ่นขจร อ.; วรมาลี ส.; วัชระเกษมสุนทร จ. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 : รายงานผู้ป่วย. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 155–163, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655. Acesso em: 24 feb. 2024.