สุขพณิชนันท์ ส. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 15–18, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184. Acesso em: 1 mar. 2024.