ฉายะจินดา เ. ภาวะแท้งติดเชื้อ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 49–52, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242189. Acesso em: 2 mar. 2024.