พิชัยศักดิ์ ว. การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมิดล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–11, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242212. Acesso em: 3 mar. 2024.