นะมาเส ร. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 12–21, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242213. Acesso em: 23 feb. 2024.