ชื่นภักดี ร. ผลการศึกษาผู้ป่วยไม่มีหลักฐานเอกสารแสดงตนที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศิริราชช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 22–28, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242214. Acesso em: 24 feb. 2024.