อุดมเพ็ชร พ. การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑-๓ คณะแพทยศาสตรืศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 49–56, 2020. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242220. Acesso em: 23 feb. 2024.