อินทิยนราวุธ ต. .; อาชาวกุลเทพ ช. .; กล่อมจิตเจริญ ส. . การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด. เวชบันทึกศิริราช, [S. l.], v. 15, n. 4, p. 254–259, 2022. DOI: 10.33192/smb.v15i4.257389. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/257389. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.