สนั่นศิลป์ ว. ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 1). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 30–33, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81418. Acesso em: 28 feb. 2024.