สนั่นศิลป์ ิ. ความเป็นมาและงานของหน่วยระงับปวดเฉียบพลัน (Acute Pain Service) ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตอนที่ 2). Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 84–89, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81443. Acesso em: 5 mar. 2024.