พนาดำรง เ. มุ่งสู่...องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้วย KM. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 90–92, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81446. Acesso em: 22 feb. 2024.