ทองพรม ว. การจัดทำและการเผยแพร่ผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 93–97, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81448. Acesso em: 26 feb. 2024.