จิรนันทกาญจน์ ธ. การใช้แบบเรียนออนไลน์ในการศึกษาแพทยศาสตร์. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 98–106, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81449. Acesso em: 23 feb. 2024.