ฉายะจินดา เ. การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 83–88, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483. Acesso em: 22 feb. 2024.