พรมแดง ป. ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–9, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81489. Acesso em: 24 feb. 2024.