หงษ์เหลี่ยม น. การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 10–18, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493. Acesso em: 29 feb. 2024.