สุวรรณนาคินทร์ อ. ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 19–26, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499. Acesso em: 27 feb. 2024.