ธรรมวุฒิ ว. การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 20–25, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545. Acesso em: 1 mar. 2024.