เชื่อมสุข ป. งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 84–89, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584. Acesso em: 29 feb. 2024.