ศรีประภาภรณ์ ว. ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 15–21, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670. Acesso em: 1 mar. 2024.