สุขพณิชนันท์ ส. Senior-Freshy ในโรงเรียนแพทย์ศิริราช. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 33–39, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81673. Acesso em: 3 mar. 2024.