บวรกิตติ ส. ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 46–47, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675. Acesso em: 5 mar. 2024.