ธรรมลิขิตกุล ว. เชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 117–120, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81712. Acesso em: 23 feb. 2024.