นวพันธุ์ ก. การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด. Siriraj Medical Bulletin, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 83–87, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920. Acesso em: 2 mar. 2024.